Çarşamba, Haziran 29Önemli Haberler
Shadow

Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma günü okunacak dualar vede sureler neler?

Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma günü okunacak dualar vede sureler neler? – Şimdiki Havadisler Nihayet An

Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma günü okunacak dualar ve sureler neler?

Mukaddes Cuma gününün gelmesiyle beraber tapınmak isteyen, tövbe etmek isteyen Müslümanlar, cuma günü okunacak duaları vede sureleri merak ediyor. Cuma günü namazdan sonrasında okunacak dualar vede cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler vede esmaları haberimizde derledik.

CUMA GÜNÜ DUASI

Duanın Okunuşu:

Tanrıumme yâ ganiyyü, yâ Olmamışidü, yâ Mübdiü, yâ Mu’idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd.Eğisni bi helâlike an harâmike bitâatike an ma’siyetike vedebi fadlike ammen sivâke.

Türkçe Anlamı: Ey Çok, Ey Olmamışid, Ey icad edici vede ey iade edici, ey acıma sahibi vede ey muhabbet eden Tanrı’ım.Tuvaletlin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile senden gayrısını bana unuttur.

“Tanrı’ım! Beni amellerin vede ahlâkın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline sadece sen ulaştırabilirsin. Beni fena işlerden vede fena ahlâktan muhafaza et. Bunlardan sadece sen koruyabilirsin.” (Nesâi, İftitâh, 16.)

“Tanrı’ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana yarar vederecek bilimsel bana öğret vede ilmimi artır.” (Tirmizî, Deavât 128.)

Yâ Erhamerrâhimîn, Resul-i İ·laveremin (a.s.m) hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar vede sünnetinin ittibaına muvaffak vede dâr-ı saadette onun âl vede ashâbına komşu eyle! Âmin, âmin, âmin.

Yâ Erhamerrâhimîn, medet! Bizi muhafaza eyle. Bizi cin vede insî şeytanların şerrinden kurtar. Küçük kardeşlerimin kalblerini birbirine tam sadakat vede muhabbet vede uhuvvedet vede şefkatle doldur. Âmin

HACET DUASI

Halîm ü Kerîm Tanrı’tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm’in Rabbi Tanrı’ı tesbih ederim. Olmamışd alemlerin Rabbi Tanrı’a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir üzüntü, Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir gereksinim bırakma Ya Erhamerrahimin.

Tanrı’ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde yargı vederirsin. Ulu vede Azim Tanrı’tan başka ilah yoktur. Halîm vede Kerîm Tanrı yegâne ilahtır. Yedi semanın vede Arş-ı Azîm’in Rabbi Tanrı’ı tesbih ederim. Olmamışd alemlerin Rabbi Tanrı’a mahsustur.

Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran, Sana yakarma ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden Tanrıım, ey dünya vede ahiretin Rahman vede Rahîm’i! Şu ihtiyacımın giderilmesi vede tamamlanması hususunda beni başkalarının merhametinden müstağni kılacak bir halde bana acıma et.

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

“Tanrı’ım! Yarar vedermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, refah bulmayan kalpten vede kulak vederilmemiş duadan sana sığınırım.” (Taberani)

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Tanrı-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; “Hakkaten Tanrı vede melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu övederler. Ey inanç edenler! Siz de O’nu övün vede O’na salât vede merhaba edin, O’na gönülden teslim olun.”

“Tanrı’ım! Darlıktan vede üzüntüden sana sığınırım. Kuvvedetsüzlikten vede tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan vede cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından vede insanların baskısından sana sığınırım.” (Cem’ul Fevaid)

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i İ·laverem -sallallahu aleyhi vede sellem- Nazikmiz şu şekilde buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonrasında -açıklamadan vede kalkmadan- ihlâs, Felâk vede Nâs sûrelerini yedişer kere okursa Tanrı Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar vederici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

“Tanrı’ım! Cehennem azabından, mezar azabından, Mesih vede Deccal’ın fitnesinden, yaşam vede ölüm fitnesinden Sana sığınırım.” (Kütüb-i Sitte)

Cuma günü okunacak rızık duası : Tanrıümme Ya Ğaniyyü,Ya Olmamışidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike vede bitaatike an ma’siyetike vedebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası : Ey Çok Ey Olmamışid,ey icad edici vede ey iade edici, ey acıma sahibi vede ey muhabbet eden Tanrı’ım. Tuvaletlin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER

İşte cuma günü okunacak surelerden bazıları:

Fatiha Suresi

Zilzâl Suresi

Duhan Suresi

Kehf Suresi

Hud Suresi

CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Cuma günü 100 kere” “YA ALLAH” diye zikreden insanoğlunun tüm dilekleri kabul olur.

Cuma Günü “YA VALİ” esmasını (1000) kere okuyan her işinde kolaylık görür.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) kere zikreden Şahıs Tanrı’tan ne isterse vederilir.

Cuma gecesi “YA DARR” Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Yoksul vede düşkün kimseler buna devam etseler oldukca yararını görürler.

Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) kere zikreden şahıs her istediğine kavuşur.

Cuma günü namazdan ilkin yüz kere “Ya Tanrı, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî’as semâvâti vedel arzı yâ zel Celâli vedel İkrâm diye yakarma edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.

Cuma ezanı vakti 1062 kere Yâ Bâis adı şerifini zikreden bekârın kısmeti açılır

Cuma namazından sonrasında yüz kere “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan vede gafletten kurtuldukları şeklinde kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonrasında yüz kere “Ya Yersizhareketfar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

Kim Cuma gecesi, Fatiha ile 15 kere İzâ Zülzile suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Tanrı onu mezar azabından, kıyametin dehşetli anlarından korur.

Cuma günü sela ile ezan içinde cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 senelik günahı affolur.[Dare Kutni]

Cuma günü yada gecesi Duhan suresini okuyana Adente bir köşk kayra edilir.[Taberani]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.[İsfehani]

Cuma günü gusledenin günahları affolur.[Taberani]

Cuma günü sabah namazından ilkin, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvedel hayyel kayyume vede etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.[İbni Sünni]

Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 kere “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 kere “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak yakarma edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar kere “Yâ Çokyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan varlıklı olur.

Cuma geceleri 100 kere “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur vede zarar vederici şeylerden güvedenli olur.

Cuma namazından sonrasında yüz kere “Yâ Yersizhareketur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz kere “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Tanrı hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü ”YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) kere zikreden şahıs her istediğine kavuşur.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) kere zikreden Şahıs Tanrı’tan ne isterse vederilir.

Cuma günü Sabah ‘YA-RAKİB esması (312) kere zikrederek istegini Tanrı’a bildirirsen isteğin kabul olur.

İmam-ı Gazali’ye gore, Cuma günü bin kere Ya Tanrı diyenler evliyalar sınıfına katılırlar.

CUMA GÜNÜ OKUNABİLECEK ESMALAR

Ya Yersizhareketfar – 1281 Kere Okunması mümkün

Affedilmek, günahlardan korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için okunması mümkün

Ya Vehhâb – 14 Kere Okunması mümkün

Sıkıntısız, rahat bir yaşam sürmek vede kalp damarlarının tıkamaması için okunması mümkün

Ya Rezzak – 308 Kere Okunması mümkün

Bolca rızıklı vede varlıklı bir yaşam geçirmek; kalp kasları vede mide için.

Ya Bâsıt – 72 Kere Okunması mümkün Cuma- Sabah vede İkindi

Rızkının genişlemesi vede bereketin artması; ruhsal vede ruhsal rahatsızlıklar için.

Ya Lâtif – 129 Kere Okunması mümkün

İ·steklerin olması, kısmet vede rızkın açılıp artması vede burun için.

Ya Hakîm – 78 Kere Okunması mümkün

İlim vede hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için.

Ya Mecîd – 57 Kere Okunması mümkün

İzzet vede şerefin sahibi olmak vede itibarının artması için.

Ya Bâis–573 Kere Okunması mümkün

Kuvvedetli irade sahibi olmak, alacaklarını öğrenim etmek için

Ya Hakk – 108 Kere Okunması mümkün

Sağlam bir imana vede doğru bir yakarma hayatına haiz olmak, başladığı işi bitirmek için

Ya Vekil – 66 Kere Okunması mümkün

Tanrıtan her türlü yardımı görmek, her şeye karşı korunmak için.

Ya Metîn – 500 Kere Okunması mümkün

Maddi vede tinsel dayanıklılık, sağlam vede iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için

Ya Muhsî – 148 Kere Okunması mümkün

Us dinamikliği, zekânın vede hislerin güçlü olması için

Ya Hasîb – 80 Kere Okunması mümkün

Her insana karşı açık alınlı olmak hesabını kolay vedermek için

Ya Kerim – 270 Kere Okunması mümkün

Varlıklı vede eli açık olmak, her kolaylığa haiz olmak için

Ya Rakîb–312 Kere Okunması mümkün

Tanrıın koruması altında olmak, bunu sezmek vede hafızanın kuvvedetlenmesi için

Ya Muhyî – 68 Kere Okunması mümkün

İşlerde başarı göstermiş olmak, hastalıklardan kurtulmak…

Ya Nâfi’ – 201 Kere Okunması mümkün

Hastalık vede zararı dokunan şeylerden korunmak; yağ keseleri, kemikler vede karaciğer için.

Ya Nûr – 256 Kere Okunması mümkün

Gerçeği vede hatası görüp kalp nuruna haiz olmak vede kalp sağlığı için

Ya Vâcid – 14 Kere Okunması mümkün

Aradığını vede kaybettiğini bulmak için.

Ya Mâcid – 48 Kere Okunması mümkün

Bolca kazanç elde etmek vede şerefli yaşamak için.

Ya Ehad – 13 Kere Okunması mümkün

Kalbin uyanıklığı vede isteklerin yerine gelmesi…

Ya Âhir – 801 Kere Okunması mümkün

Ömrün uzaması vede bereketi için.

Ya Berr – 202 Kere Okunması mümkün

Her halükarda iyilik bulmak için.

Ya Muğnî – 1100 Kere Okunması mümkün

Rahat bir geçim, bolca rızık; zenginlik vede sinirler için

Ya Vâris – 707 Kere Okunması mümkün

Uzun yaşam, bolca mal, onur vede rızık sahibi olmak için.

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı bilgileri Diyanet! Cuma namazı niyeti!

Cuma namazı iyi mi kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı detayları Diyanet! Cuma namazı niyeti!

Bir cevap yazın

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |